รับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการนำร่องตามโครงการพัฒนาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

KIK_5684-1200x800

รับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการนำร่องตามโครงการพัฒนาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

   เมื่อวันที่ 26 เมษายน  2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด รับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการนำร่องตามโครงการพัฒนาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยของสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ซึ่งครอบคลุมเกณฑ์ที่สำคัญในด้านผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมไปถึงการพิจารณาในมิติข้อกฏหมายกฏระเบียบหรือข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติเพิ่มเติมฯ เพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาโรงไฟฟ้าและกระบวนการผลิตไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

KIK_5684-1200x800 KIK_5760-1-1200x559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *