ประวัติและความเป็นมา

unnamed (8)

ความเป็นมา

       ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2540 เกี่ยวกับความมั่นคง ด้านพลังงานของประเทศซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ที่แหล่งพลังงานจากซากดึกดำบรรพ์ เช่น ก๊าซธรรรมชาติ น้ำมันดิบ มีจำนวนจำกัดและมีปริมาณลดลงทุกปีดังนั้นรัฐจึงได้มีนโยบายส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก(SPP)ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนชนิดต่างๆรวมทั้งวัสดุเหลือให้ทางการเกษตร (ชีวมวล) มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

           บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2542 โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาโครงการชีวมวลต่างๆ เพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า เถ้าแกลบจากโรงไฟฟ้าและ Carbon Creditเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้

ระดับท้องถิ่น

 • เศรษฐกิจ : เกิดการจ้างงานและกิจการต่อเนื่องเช่น การขนส่งเชื้อเพลิงในท้องถิ่นทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนราชการและท้องถิ่นได้รับภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีการค้า
 • สังคม : ชุมชนได้รับประโยชน์จากกองทุนพัฒนาชุมชนใกล้โรงไฟฟ้า เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
 • สุขอนามัย : อากาศในชุมชนสะอาดขึ้นเนื่องจากกรรมวิธีการเผาแกลบที่สะอาดและมีประสิทธิภาพดีกว่าการเผากลางแจ้งแบบเดิมซึ่งก่อให้เกิดควันและขี้เถ้ามากมายโรงไฟฟ้าพิจิตรของ บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ติดตั้งอุปกรณ์ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเครื่องดักเถ้าและควันสามารถสกัดฝุ่นละอองก่อนปล่อยสู่ภายนอกได้เกือบ 100%

ระดับประเทศ

 • สามารถประหยัดเงินตราของประเทศได้ปีละหลายพันล้านบาทเนื่องจากลดการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล
 • ลดปริมาณมลพิษในอากาศ เนื่องจากกระบวนการผลิตไม่ก่อสารไนโตรเจนอ๊อกไซด์ (NOx) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซึ่งเป็นตัวก่อฝนกรดเพราะแกลบแทบจะไม่มีกำมะถัน
 • เป็นการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาแปรรูปเป็นพลังงาน
 • เป็นการสนับสนุนบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาสาธารณูปโภคซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) ในการปฏิรูปและปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศ

ผู้ถือหุ้น

 • Chubu Electric Power Company International B.V.
 • Al Tayyar Energy Limited
 • Private Energy Market Fund L.P.
 • Finnish Fund For Industrial Cooperation LTD.
 • Flagship Asia Corporation