งานสมัชชาบวรร่วมใจ สร้างสุขภาวะพระสงฆ์ สังคมสามวัย ไม่ทอดทิ้งกัน จังหวัดพิจิตร ปีที่4