ร่วมประชุมแนวทางการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม