ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUNBER ONE รอบพื้นที่ ปี 2565

timeline_20220618_190813

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกร

เมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2565  นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอ