สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อข้าวสาร อาหารแห้งและเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในเขตอำเภอบางมูลนาก

121385

สนับสนุนการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2564

ด้วย บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด สนับสนุนการจัดงานว