คาร์บอนเครดิต

Info

 

    จากเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงของโรงไฟฟ้าพิจิตร ทำให้โรงไฟฟ้าพิจิตรรับการรับรองจากกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(United Nations Framework Convention on Climate Change หรือย่อเป็น UNFCCC) ภายใต้พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ THAILAND GREENHOUSE GAS MANAGEMENT ORGANIZATION (PUBLIC ORGANIZATION) ให้เป็นโรงไฟฟ้าในโครงการ Clean Development Mechanism: CDM) ที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกชได้ปริมาณ CERs (tCO2e) ประมาณ 70,000  tCO2 ต่อปี