รับรางวัล CSR ประเภทองค์กรที่มีผลงานการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR Award) ระดับจังหวัดดีเด่น

Football ATB vs PEA 290567_๒๔๐๕๓๐_5

จัดแข่งขันกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด Health And Safety ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 2567  นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร
รับประเมินอำเภอทูบีรอบพื้นที่_๒๔๐๕๒๑_58

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUNBER ONE (รอบพื้นที่) ปี 2567

เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2567  นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร
Outing2024_๒๔๐๕๒๐_510

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ATB. “WE ARE ONE TEAM” ณ ภูมนตรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอ