มาตรฐานและรางวัลแห่งความสำเร็จ

1 CSR-DIW Continuous Award 2023

2 ใบประกาศ มยส 2565_Page_1

2 ใบประกาศ มยส 2565_Page_2

1

4 ใบประกาศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ปี 2566_Page_1
4 ใบประกาศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ปี 2566_Page_2

5 Certificate ISO from PJR 2022-2025

6 สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2565_Page_1

6 สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2565_Page_2

Full page photo

7 อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 2565

08 เป็นแบบอย่างที่ดีด้านบริหารแรงงาน อุทกภัย
13 รณรงค์อุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ 2553
Microsoft Word - Document1
05 ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
04 Certification TGO
Microsoft Word - Document1