การประยุกต์ใช้เถ้าแกลบ

pic2

การนำเถ้าแกลบประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

1. อุตสาหกรรมโลหะ (Steel Industry) การผลิตแผ่นเหล็กกล้าคุณภาพสูงด้วยกระบวน การหล่อโลหะแบบต่อเนื่อง (continuous casting) โรงงานบางแห่งจะนำเถ้าแกลบมา โรยลงบนผิวหน้kแอ่งรับน้ำโลหะ (tundish) เพื่อป้องกันการเย็นตัวอย่างรวดเร็วของเหล็กและเพื่อให้เหล็กแข็งตัวอย่างสม่ำเสมอ เพราะเถ้าแกลบมีสมบัติเป็นฉนวนความร้อนที่ดี และมีจุดหลอมเหลวสูง

2. อุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีต (Cement and Concrete) การใช้เถ้าแกลบในอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์หลัก 2 อย่างคือ

          ·  ใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland) เพื่อลดต้นทุนในการผลิตอิฐก่อสร้างราคาถูก

          ·  ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตคอนกรีตความแข็งแรงสูง (high strength concrete)

3. อุตสาหกรรมไฟเบอร์ซีเมนต์ (Fiber Cement) ในกระเบื้องมุงหลังคาและวัสดุไม้เทียม

4. การป้องกันแมลง (Control of Insect Pests in Stored Food Stuffs) มีข้อมูลระบุว่า เกษตรกรในบางประเทศแถบเอเชียเช่น ไทย อินโดนีเซียรู้จักนำเถ้าแกลบมาใช้ป้องกัน ผลิตผลทางการเกษตร จากแมลงศัตรูพืช โดยเกษตรกรจะคลุกเถ้าแกลบกับเมล็ดถั่วเหลือง เพื่อป้องกันด้วงแกรมห์บีน (Graham bean beetle) โดยใช้ เถ้าแกลบประมาณ 0.5% ต่อน้ำหนักถั่วซึ่งได้ผลดี

5. วัสดุก่อสร้างน้ำหนักเบา (Lightweight Construction Materials) ด้วยเหตุที่เถ้าแกลบ มีสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนดังนั้น ประเทศที่กำลังพัฒนาหลายประเทศ จึงนำเถ้าแกลบมาใช้ผลิตฝ้ากันความร้อนน้ำหนักเบา

6. ซิลิกอนชิป (Silicon Chips) เนื่องจากแผ่นเวเฟอร์ (wafer) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ สารกึ่งตัวนำ (semi-conductor) ต้องใช้สารซิลิกอนบริสุทธิ์ จึงมีความพยายามที่จะพัฒนาเถ้าแกลบ ซึ่งมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นซิลิกา ให้เป็นสารซิลิกาบริสุทธิ์ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมนี้ 

7. อุตสาหกรรม การผลิตอิฐทนไฟ (Refractory Bricks) การที่เถ้าแกลบมีสมบัติ เป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีและมีจุดหลอมเหลวสูง ดังนั้นจึงมีการนำเถ้าแกลบ มาใช้ผลิตอิฐทนไฟ หรืออิฐทนความร้อนสูง

8. ยางวัลคาไนซ์ (Vulcanising Rubber) มีรายงานวิจัยหลายฉบับระบุถึงการใช้เถ้าแกลบในยางวัลคาไนซ์ซึ่งปรากฏผลการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการว่าการใช้เถ้าแกลบเป็นสารช่วยยางวัลคาไนซ์ (vulcanising agent) ของยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีนเทอร์โพลิเมอร์ (ethylene propylene diene terpolymer) หรือยางอีพีดีเอ็ม (EPDM) มีข้อดีมากกว่าการใช้ซิลิกาโดยสามารถใช้เป็นสารเสริม (filler) ในยางอีพีดีเอ็มได้ด้วย

9. สารดูดซับสารประกอบเชิงซ้อนทอง-ไทโอยูเรีย (Adsorbent for a Gold-thiourea Complex)  ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการสกัดทองคำออกจากก้อนแร่คือการใช้ถ่านกัมมันต์ (activated carbon) ดูดซับสารประกอบเชิงซ้อนทองที่อยู่ในรูปทอง-ไทโอยูเรียแต่การทดลองใช้เถ้าแกลบเป็นตัวดูดซับแทนถ่านกัมมันต์ ผลทื่ได้คือเถ้าแกลบที่ได้จากการเผาที่อุณหภูมิประมาณ 400-500 องศาเซลเซียสสามารถดูดซับสารประกอบทองได้ดีกว่าถ่านกัมมันต์

10. สารปรับปรุงดิน (Soil Ameliorant) ปัจจุบันมีการใช้เถ้าแกลบในการปรับปรุงดิน โดยมีข้อมูลระบุว่าเถ้าแกลบสามารถนำมาใช้ปรับปรุงดินได้ เนื่องจากมีความพรุนจึงช่วยการกระจายน้ำในดินได้ นอกจากนี้ยังพบว่าเถ้าแกลบสามารถปรับสภาพดินและน้ำให้มีความเป็นกรดน้อยลง

นอกจากนี้ยังมีความพยายามทดลองประยุกต์ใช้เถ้าแกลบอีกหลายอย่างนอกจากที่กล่าวไปแล้วซึ่งยังอยู่ในขั้นทดลองเช่น

          ·  ใช้เป็นส่วนผสมในผงดับไฟ (fire extinguishing powder)

          ·  ใช้เป็นผงขัดผสมในยาสีฟัน

          · ใช้เป็นส่วนผสมในวัสดุทนไฟและฉนวนกันไฟ

          · ใช้เป็นสารกรองเบียร์ (beer)

          · ใช้เป็นสารเติมในการผลิตสี

          · ใช้ในการผลิตฟิล์มโซเดียมซิลิเกต (sodium silicate)