FUTURE OF BIO POWER


pic4

 

กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า

หลักการผลิตของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบ มีความคล้ายคลึงกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ( Thermal Power Plant ) กระบวนการผลิต เริ่มจากการลำเลียงแกลบ สู่โรงเก็บ เครื่องบด ไซโลและห้องเตาเผาของหม้อต้มไอน้ำ ( Boiler )     ตามลำดับ แกลบจะถูกเผาไหม้ได้พลังงานความร้อน เพื่อใช้ต้มน้ำ ไอน้ำที่ได้จะถูกส่งไปหมุนกังหัน ( Turbines )       ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ( Generator ) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนไอน้ำร้อนที่ผ่านกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว   จะถูกทำให้เย็นลงด้วยกระบวนการควบแน่นด้วย Condenser จะได้เป็นหยดน้ำ และส่งด้วยปั๊มน้ำ ( Boiler feed pump ) ไปเติมให้กับหม้อต้มน้ำเพื่อให้หมุนเวียนกลายเป็นไอต่อไป ส่วนน้ำหล่อเย็น ( Cooling Water ) ที่ใช้ในการควบแน่น แล้ว มีอุณหภูมิสูงขึ้น เนื่องจากได้รับความร้อนที่ถ่ายเทมาจากไอน้ำ จะถูกทำให้เย็นลงโดยใช้หอหล่อเย็น                       ( Cooling Tower ) ระบายความร้อนออกจากน้ำหล่อเย็นสู่อากาศ ส่วนน้ำที่อุณหภูมิลดลงแล้วก็จะถูกนำมาใช้ใหม่อีก ระบบน้ำหล่อเย็นชนิดนี้จึงเป็นระบบวงจรปิด

เทคโนโลยีการเผาไหม้

บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ได้เลือกใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้แบบ Suspension - Fired มีประสิทธิภาพการ     เผาไหม้สูง ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงในการผลิต และสามารถควบคุมคุณภาพเถ้า ( ByProduct ) ได้ค่อนข้างแน่นอน ทำให้สามารถผลิตเถ้าได้คุณภาพมาโดยทั่วไประบบ Suspension-Fired Boiler นั้นเป็นเตาเผาที่ใช้กับเชื้อเพลิงแข็ง (Solid Fuel) แต่ใช้หลักการเผาไหม้เลียนแบบ เชื้อเพลิงเหลว (Liquid fuel) เช่น ก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน ซึ่งมีการ     เผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวขณะที่เชื้อเพลิงกำลังลอยตัวในอากาศ โดยมีแรงดันของปั้มเชื้อเพลิงเป็นแรงส่งให้                   เชื้อเพลิงเหลวพ่นออกมาเป็นละออง เมื่อกระทบกับความร้อนในเตาเผาเกิดการเผาไหม้ในอากาศ

หลักการทำงานของเตาเผาเชื้อเพลิงแกลบชนิด Suspension Fired ของบริษัท เอ . ที . ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด           เชื้อเพลิงแกลบจะถูกบดให้ละเอียดโดยเครื่องบด (Grinding Machine) แกลบที่แตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กจะเพิ่มพื้นที่   ในการเผาไหม้บนเชื้อเพลิงทำให้เผาไหม้แกลบได้เร็วขึ้น ดังนั้นเมื่อพ่นผ่านหัวพ่นเชื้อเพลิง (Burner) เชื้อเพลิงแกลบ   จะถูกเผาไหม้ในขณะลอยตัว (Suspension Fired)  เถ้าเบาขนาดเล็กที่ได้จากการเผาไหม้ปลิวออกไปตามแรงอัดอากาศ แต่เนื่องจากอัตราการเผาไหม้ของแกลบจะช้ากว่าถ่านหินมาก ดังนั้นแกลบบางส่วนซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ายังเผาไหม้ไม่หมดจะตกลงบนแผ่นตะกรับ (Grating Plate) ที่อยู่ด้านล่างของเตาเผาและจะยังคงเผาไหม้ต่อไปจนกลายเป็นเถ้าหนัก (Bottom Ash) โดยแผ่นตะกรับจะทำหน้าที่ควบคุมการเผาไหม้คาร์บอนให้เหลือน้อยที่สุด                                         (Un-burnt Carbon in Bottom Ash) โดยการปรับระยะเวลาการกระดกของแผ่นตะกรับให้เกิดการเผาไหม้ให้           นานขึ้นหรือลดลง เมื่อแผ่นตะกรับกระดกก็จะปล่อยให้เถ้าหนักตกลงด้านล่างและถูกกวาดออกไปด้วยระบบ               ขนส่งชนิดเดือยหมู (Screw Conveyor)

เทคโนโลยีใหม่ ใช้แห่งแรกในเมืองไทย

เตาเผาชนิด Suspension fired ใช้เชื้อเพลิงวัสดุเหลือใช้ทางด้านการเกษตร โดยยังไม่มการนำมาใช้ในประเทศไทย ส่วนเตาเผาที่มีใช้กันอยู่แพร่หลายในประเทศเป็นประเภท Stoker หรือ Fluidized Bed เช่น ในโรงงานน้ำตาลทั่วไป       ที่ใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงส่วนใหญ่จะใช้ประเภท Stoker หรือโรงสีที่มีการผลิตไฟฟ้าใช้ในกระบวนการสีข้าวโดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง จะมีใช้ทั้ง Stoker หรือ Fluidized BedStoker และ Fluidized Bed จะแตกต่างจาก     Suspension Fired  ตรงที่ไม่มีการบดเชื้อเพลิงให้ละเอียดและผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเตาเผา                 การป้อนเชื้อเพลิงจะใช้การป้อนโดยน้ำหนัก เชื้อเพลิง (Gravity Flow) แต่บางชนิดเช่น Pneumatic Spreader Stoker ก็ใช้แรงลมช่วยส่งให้เชื้อเพลิงกระจายไปใน เตาเผาได้ไกลขึ้น ในระบบเผาไหม้แบบ Stoker เชื้อเพลิงส่วนใหญ่           จะเกิดการเผาไหม้บนตะกรับ (Grating Plate) โดยมีอากาศช่วยในการเผาไหม้เป่าเข้ามาจากด้านล่างหรือด้านข้าง       การเผาไหม้ชนิด Suspension–Fired โดยใช้เชื้อเพลิงแกลบมีจำนวนไม่มากเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีราคาแพง     เมื่อเทียบกับการเผาไหม้ชนิดอื่น แต่ก็มีการใช้กันมาแล้วกว่า 20 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาเหนือ ตัวอย่างเช่น     โรงไฟฟ้า อกริเลคตริก และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบโดยใช้เทคโนโลยีเดียวกันในอเมริกาใต้                  และ ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น

 

                                                                 MODEL 1                                                                                                                                         MODEL 2

 

model1
model2