เทคโนโลยีสีเขียว

DSC02128

       กระบวนการผลิตกระแสไฟ

          หลักการผลิตของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบ มีความคล้ายคลึงกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน (Thermal Power Plant) กระบวนการผลิตเริ่มจากการลำเลียงแกลบสู่โรงเก็บเครื่องบดไซโลและห้องเตาเผาของหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) ตามลำดับแกลบจะถูกเผาไหม้ได้พลังงานความร้อน เพื่อใช้ต้มน้ำไอน้ำที่ได้จะถูกส่งไปหมุนกังหัน (Turbines) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนไอน้ำร้อนที่ผ่านกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วจะถูกทำให้เย็นลงด้วยกระบวนการควบแน่นด้วยCondenserจะได้เป็นหยดน้ำและส่งด้วยปั๊มน้ำ (Boiler feed pump) ไปเติมให้กับหม้อต้มน้ำเพื่อให้หมุนเวียนกลายเป็นไอต่อไปส่วนน้ำหล่อเย็น (Cooling Water) ที่ใช้ในการควบแน่นแล้วมีอุณหภูมิสูงขึ้นเนื่องจากได้รับความร้อนที่ถ่ายเทมาจากไอน้ำจะถูกทำให้เย็นลงโดยใช้หอหล่อเย็น (Cooling Tower) ระบายความร้อนออกจากน้ำหล่อเย็นสู่อากาศ ส่วนน้ำที่อุณหภูมิลดลงแล้วก็จะถูกนำมาใช้ใหม่อีกระบบน้ำหล่อเย็นชนิดนี้จึงเป็นระบบวงจรปิด

เทคโนโลยีการเผาไหม้

           บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ได้เลือกใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ แบบ Suspension - Fired มีประสิทธิภาพการเผาไหม้สูง ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงในการผลิตและสามารถควบคุมคุณภาพเถ้า(ByProduct)ได้ค่อนข้างแน่นอนทำให้สามารถผลิตเถ้าได้คุณภาพมาโดยทั่วไประบบ Suspension-Fired Boiler นั้นเป็นเตาเผาที่ใช้กับเชื้อเพลิงแข็ง (Solid Fuel) แต่ใช้หลักการเผาไหม้เลียนแบบเชื้อเพลิงเหลว (Liquid fuel) เช่น ก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน ซึ่งมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวขณะที่เชื้อเพลิงกำลังลอยตัวในอากาศโดยมีแรงดันของปั้มเชื้อเพลิงเป็นแรงส่งให้เชื้อเพลิงเหลวพ่นออกมาเป็นละอองเมื่อกระทบกับความร้อนในเตาเผาเกิดการเผาไหม้ในอากาศ

          หลักการทำงานของเตาเผาเชื้อเพลิงแกลบชนิด Suspension Fired ของบริษัท เอ . ที . ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด เชื้อเพลิงแกลบจะถูกบดให้ละเอียดโดยเครื่องบด (Grinding Machine) แกลบที่แตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กจะเพิ่มพื้นที่ในการเผาไหม้บนเชื้อเพลิงทำให้เผาไหม้แกลบได้เร็วขึ้น ดังนั้นเมื่อพ่นผ่านหัวพ่นเชื้อเพลิง (Burner) เชื้อเพลิงแกลบจะถูกเผาไหม้ในขณะลอยตัว (Suspension Fired)  เถ้าเบาขนาดเล็กที่ได้จากการเผาไหม้ปลิวออกไปตามแรงอัดอากาศแต่เนื่องจากอัตราการเผาไหม้ของแกลบจะช้ากว่าถ่านหินมาก ดังนั้นแกลบบางส่วนซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ายังเผาไหม้ไม่หมดจะตกลงบนแผ่นตะกรับ (Grating Plate) ที่อยู่ด้านล่างของเตาเผาและจะยังคงเผาไหม้ต่อไปจนกลายเป็นเถ้าหนัก (Bottom Ash) โดยแผ่นตะกรับจะทำหน้าที่ควบคุมการเผาไหม้คาร์บอนให้เหลือน้อยที่สุด (Un-burnt Carbon in Bottom Ash) โดยการปรับระยะเวลาการกระดกของแผ่นตะกรับให้เกิดการเผาไหม้ให้นานขึ้นหรือลดลงเมื่อแผ่นตะกรับกระดกก็จะปล่อยให้เถ้าหนักตกลงด้านล่างและถูกกวาดออกไปด้วยระบบขนส่งชนิดเดือยหมู(Screw Conveyor)

เทคโนโลยีใหม่ ใช้แห่งแรกในเมืองไทย

          เตาเผาชนิด Suspension fired ใช้เชื้อเพลิงวัสดุเหลือใช้ทางด้านการเกษตร โดยยังไม่มการนำมาใช้ในประเทศไทย ส่วนเตาเผาที่มีใช้กันอยู่แพร่หลายในประเทศเป็นประเภท Stoker หรือ Fluidized Bed เช่น ในโรงงานน้ำตาลทั่วไปที่ใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงส่วนใหญ่จะใช้ประเภท Stoker หรือโรงสีที่มีการผลิตไฟฟ้าใช้ในกระบวนการสีข้าวโดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง จะมีใช้ทั้ง Stoker หรือ Fluidized BedStoker และ Fluidized Bed จะแตกต่างจาก Suspension Fired ตรงที่ไม่มีการบดเชื้อเพลิงให้ละเอียดและผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเตาเผาการป้อนเชื้อเพลิงจะใช้การป้อนโดยน้ำหนักเชื้อเพลิง (Gravity Flow) แต่บางชนิดเช่น Pneumatic Spreader Stoker ก็ใช้แรงลมช่วยส่งให้เชื้อเพลิงกระจายไปใน เตาเผาได้ไกลขึ้น ในระบบเผาไหม้แบบ Stoker เชื้อเพลิงส่วนใหญ่จะเกิดการเผาไหม้บนตะกรับ (Grating Plate) โดยมีอากาศช่วยในการเผาไหม้เป่าเข้ามาจากด้านล่างหรือด้านข้าง การเผาไหม้ชนิด Suspension–Fired โดยใช้เชื้อเพลิงแกลบมีจำนวนไม่มากเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีราคาแพง เมื่อเทียบกับการเผาไหม้ชนิดอื่น แต่ก็มีการใช้กันมาแล้วกว่า 20 ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาเหนือ ตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้า อกริเลคตริก และมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบโดยใช้เทคโนโลยีเดียวกันในอเมริกาใต้และ ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น

แบบที่  1

model1

แบบที่ 2

model2