ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ครั้งที่1/2567

100696

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ครั้งที่1/2567

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อให้เกิดบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนร่วมมือในการนำไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชนมีสุขภาวะทางกาย จิตและสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป

32724 100696 100698

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *