นำเสนอผลการดำเนินงานสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2567

S__6930675

นำเสนอผลการดำเนินงานสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นางสุริษา เข็มครุฑ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นำคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทฯ นำเสนอผลการดำเนินงานสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อนายจ้างและลูกจ้างให้เห็นความสำคัญของการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและจัดสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐาน และเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่มีการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ และระบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

S__6930646 S__6930648 S__6930649 S__6930675

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *