จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำ Check Sheet”ให้กับพนักงาน

2862023_๒๓๐๖๒๙_25

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำ Check Sheet”ให้กับพนักงาน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำ Check Sheet” โดย นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์  ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้กับพนักงาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสามารถวิเคราะห์สาเหตุคณภาพงาน ทั้งในด้านคุณภาพการวางแผน  ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านคุณภาพการติดตามตรวจสอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในงาน และพนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3323 3324 2862023_๒๓๐๖๒๙_26 2862023_๒๓๐๖๒๙_27 S__4931876 S__4931880 S__4931883 S__4931884 S__4931886 S__49318992862023_๒๓๐๖๒๙_25

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *