นโยบาย, วิสัยทัศน์และพันธกิจ

นโยบายระบบการบริหารงานคุณภาพ
 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการบริหารโรงงานไฟฟ้าชีวมวล เอ.ที.ไบโอเพาว์เวอร์ จังหวัดพิจิตร มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการบริหารงานคุณภาพ โดยมีนโยบายนำไปปฏิบัติดังต่อไปนี้
- ผลิตกระเเสไฟฟ้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- รักษาเเละเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่องเนื่องเเละลดต้นทุนการผลิต
- พัฒนาให้การมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกส่วนงาน ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
วิสัยทัศน์
 
เพื่อการพัฒนาและการดำเนินการผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงของระบบ โดยใช้พลังงานหมุนเวียน พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดมลภาวะโลกร้อน ผ่านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสามารถประสานตอบแทนประโยชน์ต่อชุมชน และพันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานผู้ถือหุ้น
 
พันธกิจ
ตอบแทนคุณประโยชน์ให้กับประชาชนโดยตรง โดยการก่อตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท/ปี และสร้างความไว้วางใจและความมั่นใจโดยการก่อตั้งกองทันประกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม 5 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีกลไกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควมคุมและตรวจสอบโรงไฟฟ้าโดยคณะกรรมการไตรภาคี
- การให้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยประสบการ์ณในการดำเนินงาน เพื่อความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
- สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ยุติธรรม
- มุ่งเน้นการพัฒนาและการปรับปรุงศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ
- คืนผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น