โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลหอไกร

IMG_20210225_102953

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลหอไกร

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลหอไกร จิตอาสาพระราชทาน และร่วมปลูกผักสวนครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้  2.ใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและชุมชนอย่างยั่งยืน ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

IMG_20210225_083448 IMG_20210225_083637 IMG_20210225_085143 IMG_20210225_091832 IMG_20210225_091858 IMG_20210225_102720 IMG_20210225_102812 IMG_20210225_102953

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *