ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอบางมูลนาก

108124

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอบางมูลนาก

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้ นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับอำเภอ และรับทราบสถานการณ์โควิด-19ในพื้นที่อำเภอบางมูลนาก และติดตามผลการดำเนินงานกองทุน (พชอ.)คนบางมูลนากไม่ทอดทิ้งกัน  เพื่อร่วมพิจารณาเงินกองทุน พชอ.จาก “คนบางมูลนากไม่ทอดทิ้งกัน”เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้ทีมงานสาธารณสุข นำไปใช้ในการรณรงค์ให้ประชาชนชาวอำเภอบางมูลนาก มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยมอบข้าวสารให้กับผู้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 คนละ 1ถุงๆละ 5 กิโลกรัม จำนวน 1,000 ถุง

108124 108415 108564 108565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *