HOME

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล จัดตั้งโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน มีนโยบายให้เอกชนเข้าร่วมสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producers หรือ SPP) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จากแกลบ มีกำลังการผลิต 20,000 กิโลวัตต์ขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ. ) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Firm-contract ระยะเวลาสัญญา 25 ปี โดยบริษัทฯ ได้เริ่มการซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2548

 

About us

 

Product

News

118215689101113161711830276_1168983596450868_2020664399_n