NEWS

ฝาก_๑๙๑๑๑๔_0042 (Small)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เอ. ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตรหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตรมาศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานพนักงานโดยให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นที่เรียบร้อย   
D1
  • Posted by: admin
  • 2019-11-03

ศึกษาดูงานคณะทำงาน 5 ส. ณ บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด

     บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ศึกษาดูงานคณะทำงาน 5 ส. ณ บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด      เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด นำคณะกรรมการ 5 ส ในสถานประกอบการ เข้าศึกษาดูงาน 5 ส เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ณ บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด     
C2
  • Posted by: admin
  • 2019-11-03

บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคม 2562

     บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคม 2562  ณ โรงเรียนอนุบางบางมูลนากราษฎร์อุทิศ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบางบางมูลนากราษฎร์อุทิศ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เพื่อเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย  และเกิดการส่วนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆที่ดี     
B3
  • Posted by: admin
  • 2019-11-03

งานแถลงข่าวการจัดงาน “บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี ๑๑๘ ปี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก”

      บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  งานแถลงข่าวการจัดงาน “บางมูลนากรวมใจ  เทิดไท้ราชวงศ์จักรี ๑๑๘ ปี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก” วันที่ 3 ตุลาคม  2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางมูลนาก        เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ทางบริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมการจัดงานแถลงข่าว และทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “บางมูลนากรวมใจ  เทิดไท้ราชวงศ์จักรี ๑๑๘ ปี  พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก”  กำหนดจัดงานในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก