รับรางวัล CSR-DIW AWARD 2019

unnamed (16)
  • Posted by: admin
  • 2019-10-08

รับรางวัล CSR-DIW AWARD 2019

บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ  CSR-DIW Award 2019 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม เมื่อวันที่  23 กันยายน 2562 นายจิรพัฒน์  โตวณะบุตร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Award 2019 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
16
  • Posted by: admin
  • 2019-10-08

รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด

เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2562    บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติองค์กรที่ทุ่มเทเสียสละในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
14
  • Posted by: admin
  • 2019-10-08

งานสภากาแฟ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 นายจิรพัฒน์  โตวณบุตร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ให้การต้อนรับ นายโชคชัย  รักเกื้อ ตำแหน่ง นายอำเภอบางมูลนาก นายบุญเลิศ  ศิริษา  ตำแหน่ง นายอำเภอโพทะเล และสมาชิกสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก เปิดเผยว่า การจัดงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากครั้งนี้ ทางโรงไฟฟ้าพิจิตร เป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548 – ปัจจุบัน (ระยะเวลา 14 ปี) ในบรรยากาศยามเช้าโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ชมรมข้าราชการบำนาญ หน่วยงานหรือชมรมต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลายาวนาน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานอีกด้วย
18
  • Posted by: admin
  • 2019-10-08

รับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

เมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2562   บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด รับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ สามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ