Author: admin

รับรางวัล CSR-DIW AWARD 2019

111

บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ  CSR-DIW Award 2019 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม เมื่อวันที่  23 กันยายน 2562 นายจิรพัฒน์  โตวณะบุตร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Award 2019 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด

16

เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2562    บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติองค์กรที่ทุ่มเทเสียสละในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

งานสภากาแฟ ประจำปี 2562

14

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 นายจิรพัฒน์  โตวณบุตร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ให้การต้อนรับ นายโชคชัย  รักเกื้อ ตำแหน่ง นายอำเภอบางมูลนาก นายบุญเลิศ  ศิริษา  ตำแหน่ง นายอำเภอโพทะเล และสมาชิกสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก เปิดเผยว่า การจัดงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากครั้งนี้ ทางโรงไฟฟ้าพิจิตร เป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548 – ปัจจุบัน (ระยะเวลา 14 ปี) ในบรรยากาศยามเช้าโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ชมรมข้าราชการบำนาญ หน่วยงานหรือชมรมต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลายาวนาน

12

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานอีกด้วย

รับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

18

เมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2562   บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด รับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ สามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ