admin

  • Author Archives : admin
กิจกรรม 1
  • Posted by: admin
  • 2019-11-02

กิจกรรมวันอนุรักษ์พลังงาน 2562

เมื่อวันที่  19 กันยายน 2562   ทาง บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  จัดกิจรรมวันอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 โดยให้พนักงานร่วมตอบคำถามชิงรางวัล จับรางวัลผู้โชคดี  ชมการจัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงาน และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน    การประกวดโครงการ Presentation power point Energy 2019 ภายใต้แนวความคิดคำขวัญอนุรักษ์พลังงานของ บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด “รวมใจปฏิบัติตามมาตรการ รู้รักษ์พลังงาน บนพื้นฐานความสามัคคี” ผลการประกวดโครงการ Presentation powerpoint Energy 2019  ดังนี้   รางวัลที่ 1 ของรางวัลมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท ได้แก่ ฝ่ายสำนักงาน รางวัลที่ 2 ของรางวัลมูลค่าไม่เกิน    500 บาท  ได้แก่ ฝ่ายซ่อมบำรุง รางวัลที่ 3 ของรางวัลมูลค่าไม่เกิน    300 บาท  ได้แก่
unnamed (16)
  • Posted by: admin
  • 2019-10-08

รับรางวัล CSR-DIW AWARD 2019

บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ  CSR-DIW Award 2019 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม เมื่อวันที่  23 กันยายน 2562 นายจิรพัฒน์  โตวณะบุตร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Award 2019 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
16
  • Posted by: admin
  • 2019-10-08

รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด

เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2562    บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติองค์กรที่ทุ่มเทเสียสละในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
14
  • Posted by: admin
  • 2019-10-08

งานสภากาแฟ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 นายจิรพัฒน์  โตวณบุตร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ให้การต้อนรับ นายโชคชัย  รักเกื้อ ตำแหน่ง นายอำเภอบางมูลนาก นายบุญเลิศ  ศิริษา  ตำแหน่ง นายอำเภอโพทะเล และสมาชิกสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก เปิดเผยว่า การจัดงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากครั้งนี้ ทางโรงไฟฟ้าพิจิตร เป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548 – ปัจจุบัน (ระยะเวลา 14 ปี) ในบรรยากาศยามเช้าโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ชมรมข้าราชการบำนาญ หน่วยงานหรือชมรมต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลายาวนาน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานอีกด้วย