admin

  • Author Archives : admin
18
  • Posted by: admin
  • 2019-10-08

รับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

เมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2562   บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด รับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ สามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
19
  • Posted by: admin
  • 2019-10-08

รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561

บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 เมื่อวันที่  30 ตุลาคม 2561  ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้ารับประกาศนียบัตร รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน  ประจำปี 2561 จากนายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร