ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร

ฝาก_๑๙๑๑๑๔_0042 (Small)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เอ. ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตรหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตรมาศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานพนักงานโดยให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นที่เรียบร้อย

ฝาก _๑๙๑๑๑๔_0042 (เล็ก)  ฝาก _๑๙๑๑๑๔_0013 (เล็ก)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *