ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงาน ในโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.)

ตรวจสารเสพติด​4-3-64_๒๑๐๓๐๔_6_0

ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงาน ในโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.)

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564  หน่วยงานปกครองอำเภอบางมูลนาก  เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก ทำการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานทุกท่าน ตามโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)  สรุปผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสะวะของพนักงาน จำนวน 57คน  ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย

ตรวจสารเสพติด4-3-64_๒๑๐๓๐๔_0  ตรวจสารเสพติด4-3-64_๒๑๐๓๐๔_3 ตรวจสารเสพติด4-3-64_๒๑๐๓๐๔_5 ตรวจสารเสพติด4-3-64_๒๑๐๓๐๔_6_0 ตรวจสารเสพติด4-3-64_๒๑๐๓๐๔_7 ตรวจสารเสพติด4-3-64_๒๑๐๓๐๔_9 ตรวจสารเสพติด4-3-64_๒๑๐๓๐๔_10 ตรวจสารเสพติด4-3-64_๒๑๐๓๐๔_13 ตรวจสารเสพติด4-3-64_๒๑๐๓๐๔_15 ตรวจสารเสพติด4-3-64_๒๑๐๓๐๔_23 ตรวจสารเสพติด4-3-64_๒๑๐๓๐๔_34 ตรวจสารเสพติด4-3-64_๒๑๐๓๐๔_44 ตรวจสารเสพติด4-3-64_๒๑๐๓๐๔_46ตรวจสารเสพติด4-3-64_๒๑๐๓๐๔_12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *