ร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ประจำเดือนมกราคม 2563

ฝาก_๒๐๐๑๓๐_0046

ร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ประจำเดือนมกราคม 2563

           เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเดือนมกราคม 2563  คือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก โรงพยาบาลบางมูลนาก และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบางมูลนากโดยมี นายโชคชัย  รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก เป็นประธานฯ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ ให้การต้อนรับสมาชิกสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และชมรมต่าง ๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมมอบสมุดเจ้าภาพงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ให้กับทางเจ้าภาพเดือนกุมภาพันธ์ 2563  ต่อไป

290163 สสอ. บางมูลนาก _๒๐๐๑๒๙๙0000 290163 สสอ. บางมูลนาก _๒๐๐๑๒๙๙0000 ฝาก_๒๐๐๑๓๐_0046ฝาก_๒๐๐๑๓๐_0054

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *