โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พื้นที่ 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง

c289dd8a0db49b58f981f24e3e47cbc78_54686404_๒๐๐๘๒๑_13

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก จังหวัดพิจิตร ประจำปีพ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพ