โครงการแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ วัดปากคลองไข่เน่า

บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด จัดกิจกรรมโครงการแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559  จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2559ณ วัดปากคลองไข่เน่า และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559  ณ วัดหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมคือ สำนักงานเทศบาลตำบลหอไกร, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหอไกร,อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหอไกร กำนัน – ผู้ใหญ่บ้านตำบลหอไกร ,สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร  โดยกิจกรรมภายในงาน มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น ตรวจวัดความดันโลหิตสูง ตรวจเบาหวาน ตรวจหาสารพิษในร่างกาย ฯลฯ เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ ความรู้ด้านพลังงาน และร่วมเล่นเกมส์ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก