งานปิดทองไหว้พระและแข่งขันเรือยาวประเพณี

บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด สนับสนุนการจัดงานปิดทองไหว้พระและการแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดหอไกร ประจำปี 2558 

เมื่อวันที่  18 กันยายน 2558   บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ให้การสนับสนุนการจัดงานปิดทองไหว้พระและการแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดหอไกร ประจำปี 2558   โดย  นายเสกสรร  จันทรเสนา  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติบริษัท มอบเงินสนับสนุน จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาวท้องถิ่นอำเภอบางมูนาก จังหวัดพิจิตร