ศึกษาดูงานด้านอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 19 ตุลาคม 2559  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด นำผู้บริหารและพนักงานที่เป็นคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เข้าศึกษาดูงานอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้การปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น