รับรางวัลประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่น

บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ได้รับโล่รางวัล การประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด ประจำปี 2558  เมื่อวันที่  10 กันยายน 2558 คุณเสกสรร จันทรเสนา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้ารับโล่รางวัล การประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด ประจำปี 2558  โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  อ.เมือง จ.ลำพูน