คณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกรร่วมกิจกรรมการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน”

วันที่ 5 กันยายน 2559 ทางคณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกร ร่วมกิจกรรมการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น  “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้เพิ่มองค์ความรู้ได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม