พิธีวางศิลาฤกษ์
โรงไฟฟ้าพลังงานแกลบ เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

แผ่นศิลาฤกษ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 เวลา 12.30 น. ถึง 14.30 น. บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โรงไฟฟ้าแห่งแรกของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ องคมนตรี ม.ร.ว. เทพ เทวกุล เป็นประธานในพิธี ในการนี้บริษัทฯ ได้เชิญข้าราชการในจังหวัดพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี จำนวนประมาณ 300 คน

โรงไฟฟ้าพลังงานแกลบ จังหวัดพิจิตรแห่งนี้ เป็นโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ กำลังการผลิต 22 เมกกะวัตต์ ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงวันละประมาณ 470 ตัน หรือ 140,000 ตันต่อปี ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี โดยบริษัท อีเลคโทรวัตต์ - เอ็คโคโน (ประเทศไทย) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในเดือนธันวาคม 2548

ดร.ธวัช วัธนธาดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด กล่าวว่าโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP - Small Power Producer) ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง ผู้ร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าประกอบด้วย

  1. Chubu Electric Power Company International B.V.
  2. Al Tayyar Energy Ltd.
  3. Private Energy Market Fund L.P.
  4. Flagship Asia Corporation
  5. Finnish Fund for Industrial Cooperation Limited และ
  6. Rolls-Royce Power Ventures (Chao Phraya) Ltd.
เพื่อเป็นหลักประกันเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาประชาคม กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหอไกร เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2547 ในสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนจำนวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนประกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม กองทุนแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชย ชดใช้ และแก้ไข ความเสียหายที่อาจเกิดจากโรงไฟฟ้า ส่วนกองทุนที่สอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมอาชีพรายได้ ดูแลสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เป็นต้น

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีวางศิลาฤกษ์


(c) 2544-5 บริษัท เอ.ที.ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 20-05-47
www.atbiopower.co.th