สนับสนุนการแข่งขันกีฬาบางมูลนาก 02

88100 (Small)

สนับสนุนการแข่งขันกีฬาบางมูลนาก 02

 

88100 (Small)

88099 (Small)

        เมื่อวันที่  3 ธันวาคม  2562  นายชนะภัย สหัสา ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงไฟฟ้า บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาบางมูลนาก 02 ให้กับ นายปราโมทย์  ยิ้มกล่ำ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน และชุมชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *