โครงการแปลงสาธิตปลูกผักแบบสวนผสม “ATB.ร่วมใจ ปลูกผักปลอดสารพิษ ป้องกันโควิด-19”

ส่งมอบผัก_ปลูก_๒๐๐๔๒๓_0017

โครงการแปลงสาธิตปลูกผักแบบสวนผสม “ATB.ร่วมใจ ปลูกผักปลอดสารพิษ ป้องกันโควิด-19”

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563  ทางคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการของบริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด จัดโครงการปลูกผักแบบสวนผสม “ATB.ร่วมใจ ปลูกผักปลอดสารพิษ ป้องกันโควิด-19” วัตถุประสงค์เพื่อนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการปลูกผักแบบสวนผสม  ปลอดภัยสู่สุขอนามัยที่ดี เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยผู้บริหารฯ ทำการมอบพันธุ์ผักนานาชนิด ให้กับตัวแทนของแต่ละแผนกเพื่อดำเนินการปลูกผัก ณ บริเวณด้านหลังป้อม รปภ.ของโรงไฟฟ้าฯ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *