เข้าร่วมการประเมินคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

232573

เข้าร่วมการประเมินคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นางสาววัลยา ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ เข้าร่วมการประเมินคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดพิจิตร โดย นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มีผู้เข้ารับการประเมินคัดเลือกประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นางสาวสวรรค์ เข็มกลัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

69350 69351 69354 232573

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *