อบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน

2172020_๒๐๐๗๒๑_54

อบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน

เมื่อวันที่  16 กรกฏาคม 2563  ผู้แทนบริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์  จำกัด เข้ารับการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conferenceไปยังสำนักงาน กกพ.ประจำเขตพิษณุโลก

2172020_๒๐๐๗๒๑_54

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *