สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร มอบใบประกาศเกียรติคุณเครือข่าย ”บวร” กลุ่มสมาชิกเครือข่ายในสถานประกอบการดีเด่น

228891

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร มอบใบประกาศเกียรติคุณเครือข่าย ”บวร” กลุ่มสมาชิกเครือข่ายในสถานประกอบการดีเด่น

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร โดย นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  มอบใบประกาศเกียรติคุณเครือข่าย ”บวร” กลุ่มสมาชิกเครือข่ายในสถานประกอบการดีเด่นคือ  นางสาวพรทิพย์  วงษ์เดือน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่ของสมาชิกเครือข่ายฯนับเป็นแบบอย่างที่ดีของพนักงาน

228891 228895

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *