ร่วมโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

1606107009527

ร่วมโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

       เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน 2563  ทางบริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้รูปแบบเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุ่นให้นายจ้าง ลูกจ้าง และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ นำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ เป็นการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร ณ โรงไฟฟ้า เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด

1606107009527 IMG_20201123_095447 IMG_20201123_095457 IMG_20201123_095509 IMG_20201123_095553

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *