ร่วมประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้เกิดความร่วมมือในการจัดทำแผนเผชิญเหตุในการป้องกันโควิด-19 อำเภอบางมูลนาก

46955

ร่วมประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้เกิดความร่วมมือในการจัดทำแผนเผชิญเหตุในการป้องกันโควิด-19 อำเภอบางมูลนาก

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก เป็นประธานฯการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้เกิดความร่วมมือในการจัดทำแผนเผชิญเหตุ

เพื่อเตรียมการกรณีเกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้ง การบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

โดยมีปลัดอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางมูนาก  สาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนจากบริษัทเอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด และผู้แทนจากบริษัท ชุ้งค์ คาร์บอนเทคโนโลยี จำกัด เข้าร่วมในการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

46952 46954 46955 46956 46957 46958 46959 46960 46961 46962 46963

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *