ร่วมงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2564 “สานพลังเครือข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานไทย”

16112021_๒๑๑๑๑๖_0

ร่วมงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2564 “สานพลังเครือข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานไทย”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ ชมรม จป.จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2564 “สานพลังเครือข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานไทย”  โดยมีตัวแทนจาก บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด คือ นางสุริษา  เข็มครุฑ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และนางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ ในงานมีกิจกรรมดังนี้ อบรมให้ความรู้ความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย  ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา จังหวัดพิจิตร

16112021_๒๑๑๑๑๖_0 16112021_๒๑๑๑๑๖_1 16112021_๒๑๑๑๑๖_2 16112021_๒๑๑๑๑๖_4 16112021_๒๑๑๑๑๖_26 16112021_๒๑๑๑๑๖_28 16112021_๒๑๑๑๑๖_29 16112021_๒๑๑๑๑๖_35 16112021_๒๑๑๑๑๖_44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *