ร่วมงานพิธีมอบรางวัล Phichit Labour Management Excellence Award 2021 ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

IMG_0318

ร่วมงานพิธีมอบรางวัล Phichit Labour Management Excellence Award 2021 ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564  ผู้บริหาร บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมงานพิธีมอบรางวัล Phichit Labour Management Excellence Award 2021 ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร โดยนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นผู้มอบเกียรติบัตรฯ  ณ โรงแรมเดอะเนส อ.เมือง จ.พิจิตร ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับรางวัล จำนวน 4 รางวัล ดังนี้

  1. รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ปีที่ 9 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  2. รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด จากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  3. รางวัลประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าได้นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ในการบริหารกิจการ ประจำปี 2564 จากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  4. รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม ”โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุกในสถานประกอบกิจการ ประเภทกลุ่มเสี่ยงขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)” ประจำปี 2564 จากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีในทุกด้าน คือ แรงงานมีความปลอดภัยในการทำงาน มีแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการที่ดี มีระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ดีในสถานประกอบกิจการที่ดี

IMG_0318 IMG_20210923_090600 IMG_20210923_100847 IMG_20210923_102157 IMG_20210923_102924 S__29089800 SAM_3092

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *