ร่วมการประเมินครบวาระ 4 ปี การทำงานของนายสโรชา สิตวงษ์ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.หอไกร และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.หอไกร

120490

ร่วมการประเมินครบวาระ 4 ปี การทำงานของนายสโรชา สิตวงษ์ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.หอไกร และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.หอไกร

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ด้วยนางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ ตัวแทนบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมการประเมินครบวาระ 4 ปี การทำงานของนายสโรชา สิตวงษ์ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.หอไกร และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.หอไกร เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดี ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 ต.หอไกร

120490 120561 220128

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *