รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 (ระดับจังหวัด)

84260

รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 (ระดับจังหวัด)

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด รับใบประกาศนียบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ประจำปี 2563 (ระดับจังหวัด)  โดยนายรังสรรค์ ตันเจริญ ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในการมอบ  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

84260

293982

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *