พิธีมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

3

พิธีมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม วันที่ 16 กันยายน 2558  กองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกร บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบเงินจำนวน 240,000 บาท จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ในโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้องให้กับนักเรียนโรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม  เมื่อวันที่  16 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกร โดย คุณธนวัฒน์  วิชัยศรชยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  ร่วมมอบเงินจำนวน 240,000 บาท เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย  และทำให้นักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านการศึกษาที่เท่าเทียมกัน