ประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 6- 2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-25670) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

FB_IMG_1655102460205

ประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 6- 2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-25670) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานเทศบาลตำบลหอไกรเรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ แผนงาน โครงการ กิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

220147 FB_IMG_1655102460205 FB_IMG_1655102524042 FB_IMG_1655102541401

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *