ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

กกต.ตำบลบางไผ่_๒๑๐๒๐๘_10

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วย นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ได้รับตำแหน่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางไผ่  เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  ณ CK Convention Hall อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

584380 กกต.ตำบลบางไผ่_๒๑๐๒๐๘_10กกต.ตำบลบางไผ่_๒๑๐๒๐๘_12กกต.ตำบลบางไผ่_๒๑๐๒๐๘_15กกต.ตำบลบางไผ่_๒๑๐๒๐๘_16กกต.ตำบลบางไผ่_๒๑๐๒๐๘_19 - Copyกกต.ตำบลบางไผ่_๒๑๐๒๐๘_22 - Copy

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *