ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เทศบาลตำบลหอไกร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

18 (Small)

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เทศบาลตำบลหอไกร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เทศบาลตำบลหอไกร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ตามคำสั่งจังหวัดพิจิตรที่ 108/2565 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคม วัตถุประสงค์เพื่อ 1.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านผู้สูงอายุ, คนพิการ, สตรี และ ครอบครัวด้านเด็กเยาวชนและสวัสดิการทางสังคม และอื่น ๆ  2. รับแจ้งเหตุ/เบาะแส ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเหตุ/เบาะแสให้ชัดเจน คัดกรองวิเคราะห์เบื้องต้นตามประเด็นปัญหา 3. ระดมความร่วมมือประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงาน 4. ประสานงานและร่วมดำเนินการระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในการจัดการช่วยเหลือและส่งต่อบริการที่มีประสิทธิภาพ 5. เป็นศูนย์ให้ข้อมูล สาระความรู้ และบริการที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันแก้ไขและพัฒนาสังคม 6. เป็นศูนย์ประสานเชื่อมโยงข้อมูลและกลไกในการเฝ้าระวังทางสังคมระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

18 (Small) 20

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *