ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกร

20

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกร

เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม 2565  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกร ประจำปี 2565 จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนฯประจำปี 2565  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหอไกร

1 4 6 15 16 18 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *