ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังการนำเสนอ ”ผลการศึกษาธรรมาภิบาลการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า”

rbt

ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังการนำเสนอ ”ผลการศึกษาธรรมาภิบาลการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า”

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563  ทาง มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้ดำเนินการศึกษาวิจัยและจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่ โดยคัดเลือกโรงไฟฟ้าและกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังการนำเสนอ ”ผลการศึกษาธรรมาภิบาลการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อพัฒนาองค์ความองค์ความรู้ด้านกลไกทางการเงิน รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากลไกทางการเงิน และการสร้างธรรมาภิบาลที่นำไปสู่การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม ต.หอไกร อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร เป็นที่เรียบร้อย

IMG_20200124_094058

rbt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *